قالب سایت خوب است؟
(22.55%) 60
بله
(17.66%) 47
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 107